Seadused

ÕIGUSAKTIDE OTSING RIIGI TEATAJAST

Ettevõtluses enamkasutatavad seadused valdkondade kaupa:

Finantsarvestus

RAAMATUPIDAMISE SEADUS

AUDIITORTEGEVUSE SEADUS

Maksud

MAKSUKORRALDUSE SEADUS1

KÄIBEMAKSUSEADUS1

SOTSIAALMAKSUSEADUS

TULUMAKSUSEADUS1

TOLLISEADUS

ÜLELIIGSE LAOVARU TASU SEADUS

Tsiviilõiguse üldregulatsioon

TSIVIILSEADUSTIKU ÜLDOSA SEADUS

VÕLAÕIGUSSEADUSE, TSIVIILSEADUSTIKU ÜLDOSA SEADUSE JA RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE SEADUSE RAKENDAMISE SEADUS

Võlaõigus

VÕLAÕIGUSSEADUS1

Asjaõiguse üldregulatsioon

ASJAÕIGUSSEADUS

ASJAÕIGUSSEADUSE RAKENDAMISE SEADUS

Rahvusvaheline eraõigus

RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE SEADUS

Tööõigus

TÖÖLEPINGU SEADUS

PÜHADE JA TÄHTPÄEVADE SEADUS

MERETEENISTUSE SEADUS1

KOLLEKTIIVLEPINGU SEADUS

EESTISSE LÄHETATUD TÖÖTAJATE TÖÖTINGIMUSTE SEADUS 1

INDIVIDUAALSE TÖÖVAIDLUSE LAHENDAMISE SEADUS

KOLLEKTIIVSE TÖÖTÜLI LAHENDAMISE SEADUS

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUS

AMETIÜHINGUTE SEADUS

TÖÖTAJATE USALDUSISIKU SEADUS1

TÖÖTAJATE ÜLEÜHENDUSELISE KAASAMISE SEADUS1

Äri

ÄRISEADUSTIK1

KAUBANDUSTEGEVUSE SEADUS

KONKURENTSISEADUS

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTRI SEADUS

PANKROTISEADUS

REKLAAMISEADUS1

SANEERIMISSEADUS

TARBIJAKAITSESEADUS1

TOLLISEADUS

TOOTE JA TEENUSE OHUTUSE SEADUS1

TOOTE NÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMISE SEADUS

TULUNDUSÜHISTUSEADUS

HOONEÜHISTUSEADUS

HOIU-LAENUÜHISTU SEADUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 2157/2001 «EUROOPA ÄRIÜHINGU (SE) PÕHIKIRJA KOHTA» RAKENDAMISE SEADUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) NR 1435/2003 «EUROOPA ÜHISTU (SCE) PÕHIKIRJA KOHTA» RAKENDAMISE SEADUS

KOMMERTSPANDISEADUS

Intellektuaalne omand

AUTORIÕIGUSE SEADUS1

EUROOPA PATENTIDE VÄLJAANDMISE KONVENTSIOONI KOHALDAMISE SEADUS

GEOGRAAFILISE TÄHISE KAITSE SEADUS

KASULIKU MUDELI SEADUS

KAUBAMÄRGISEADUS1

MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA KAITSE SEADUS

PATENDISEADUS1

PATENDIVOLINIKU SEADUS

TÖÖSTUSDISAINI KAITSE SEADUS

TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSKORRALDUSE ALUSTE

Kinnisvara

KINNISASJA OMANDAMISE KITSENDAMISE SEADUS

KINNISASJA SUNDVÕÕRANDAMISE SEADUS

KINNISTUSRAAMATUSEADUS

MAAREFORMI KÄIGUS KASUTUSVALDUSESSE ANTUD MAA OMANDAMISE SEADUS

KORTERIOMANDISEADUS

ELAMUSEADUS

Ehitus

EHITUSSEADUS1

PLANEERIMISSEADUS

TEESEADUS1

VEESEADUS

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI SEADUS

MAAPÕUESEADUS

MUINSUSKAITSESEADUS

Riigihanked

RIIGIHANGETE SEADUS1

Keskkond

LOODUSKAITSESEADUS1

Laevandus

LAEVA ASJAÕIGUSSEADUS

KAUBANDUSLIKU MERESÕIDU SEADUS

LAEVA LIPUÕIGUSE JA LAEVAREGISTRITE SEADUS

SADAMASEADUS1

Mittetulundusühingud ja sihtasutused

MITTETULUNDUSÜHINGUTE SEADUS

SIHTASUTUSTE SEADUS

ERAKONNASEADUS

KORTERIÜHISTUSEADUS

KIRIKUTE JA KOGUDUSTE SEADUS

MAAPARANDUSSEADUS

LOOVISIKUTE JA LOOMELIITUDE SEADUS

Kriminaalõigus

KARISTUSSEADUSTIK1

KARISTUSSEADUSTIKU RAKENDAMISE SEADUS

Kohtumenetlus

KOHTUTE SEADUS

HALDUSKOHTUMENETLUSE SEADUSTIK

HALDUSKOHTUMENETLUSE SEADUSTIKU
RAKENDAMISE SEADUS

KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK

KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIKU RAKENDAMISE SEADUS

PÕHISEADUSLIKKUSE JÄRELEVALVE KOHTUMENETLUSE SEADUS

TSIVIILKOHTUMENETLUSE SEADUSTIK

TÄITEMENETLUSE SEADUSTIK

TSIVIILKOHTUMENETLUSE SEADUSTIKU JA TÄITEMENETLUSE SEADUSTIKU RAKENDAMISE SEADUS

KOHTUEKSPERTIISISEADUS

VÄÄRTEOMENETLUSE SEADUSTIK