Õigusabi ärikliendile

Black & White Team osutab alljärgnevaid ÕIGUSTEENUSEID

1. Juriidiline nõustamine:

 • ettevõtte valdkonna ja spetsiifikaga seotud (kinnisvara-, ehitus-, metsa- ja keskkonnaõigus, asjaõigus, lepinguõigus, korteriühistu õigus)
 • ettevõtte (või selle filiaali) asutamine, ümberkujundamine, jagunemine, ühinemine, likvideerimine (millist äriühingut asutada, asutamise viisid jne)
 • kohtuväliste kokkulepete saamiseks
 • maksuõigus
 • pankrotiõigus
 • tööõigus
 • rahvusvaheline õigus
 • äriõigus ja ettevõtte igapäevase tegevusega seotud (nt kaubamärgi, patendi jms registreerimine, aktsiatega seonduvad küsimused, juhtimisorganite (juhatus, nõukogu, üldkoosolek) tegevusele õigusliku hinnangu andmine, riigihanked jne)

2. Juriidiliste dokumentatsiooni koostamine:

 • ettevõtte asutamiseks, ümberkujundamiseks, jagunemiseks, ühinemiseks, likvideerimiseks, igapäevaseks majandustegevuseks
 • lepingud

a) tööõiguslik (tööleping, kollektiivleping jne)

b) võlaõiguslik (nt üüri- ja rendilepingud, müügileping, käsundusleping jne)

c) haldusõiguslik (haldusleping)

d) muud (kokkuleppel kliendiga)

 • muud dokumendid (kirjad, taotlused, pretensioonid jms)
 • kohtusse pöördumiseks (nt hagiavaldused, vastuhagid jms)
 • kohtuvälistesse organitesse

3. Dokumentatsiooni haldamine (võlaõiguslike, tööõiguslike, haldusõiguslike dokumentide juriidiline auditeerimine, analüüs ning parandus- ja/või muudatusettepanekute tegemine)

4. Esindamine:

 • kohtus
 • kohtuvälistes organites ja asutustes (kohtuväliste ja muude kokkulepete ning lahendite saamiseks riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes nt Maksuametis, Tööinspektsioonis, Töövaidluskomisjonis, Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Tolliametis, Riigihangete Ametis jm)
 • lepingueelsetes läbirääkimistes (läbirääkimiste pidamine)
 • varalise ja mittevaralise kahju nõuetes (läbirääkimiste pidamine)

5. Muud teenused:

 • õigusalaste koolituste korraldamine ja läbi viimine

6. Õigusteenuse paketid: eelnimetatud õigusteenuste osutamine vastavalt valitud paketile, püsikliendilepingu ja püsitasu (kuumakse) alusel.

Soovin õigusteenuse pakkumist